Logo

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ в Международна конференция:

 • „ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ България – възможности и предизвикателства. Италия – реализация и опит. Добри европейски практики“

  Уважаеми КОЛЕГИ,


  Съветът на Софийска Адвокатска колегия и Асоциацията за жените-адвокати любезно Ви канят да вземете участие в организираната от тях Международна конференция на тема „ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ“, която ще се състои на 23 ноември 2016г., от 9.00 часа до 13.30 часа в зала „София“, Гранд хотел „София“, гр. София 1000, ул. „Ген. Гурко“ № 1.


  Форумът има за цел да постави на дневен ред изключително актуалната тема за въвеждане на електронно правосъдие и обективно да разгледа възможностите и предизвикателствата, които този въпрос съдържа. Ще бъде разяснено какво представлява електронното правосъдие и по какъв начин то би могло да помогне за преодоляване на редица от най-наболелите проблеми на съдебната система като бавност, липса на прозрачност, проблеми при призоваването и др. важни въпроси, които биха имали значение за цялостната съдебна реформа.


  Ще бъде обсъдено каква част от електронното правосъдие е уредена към момента в българското законодателство и какви промени още трябва да се направят, за да може то да заработи. Ще се разгледат и рисковете, свързани с въвеждане на електронизация в правораздаванелната дейност и как тези рискове би могло да се преодолеят или минимизират.


  Участниците в конференцията ще имат ценната възможност да чуят лектори от Италия, работили непосредствено по въвеждане на италианския електронен процес, да споделят своя опит, проблемите и предизвикателствата, с които са се сблъскали и какви стъпки са предприели, за да ги разрешат.


  Опитът на други европейски държави и добри европейски практики също ще бъде разгледан. 

  Молим, да заявите участието си на следните електронни адреси и телефони:

  womenlawyers@abvb.bg или на тел.

  0879292242 адв. Елка Пороминска и 0879 292 217 Л. Тодоров


  София, 15.11.2016г. С уважение /п/ ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК


  ПРОГРАМА


  08.30-09.00 ч.

  Регистрация на участниците

  09.00-09.20 ч.

  Откриване и приветствия.


  Първи панел

  09.20 -11.00 часа


  Модератор: : адвокат Елка Пороминска – Член на Съвета на САК и Председател на „Асоциацията за жените –адвокати“


  Тема 1: „Електронното правосъдие – понятие, обхват, практически възможности“

  Лектор: адв. Христо Копаранов, САК


  Тема 2: „Нормативна уредба, стратегически документи и предизвикателства“

  Лектор: адв. Емилиян Арнаудов, САК


  10.30-11.00 ч.КАФЕ - ПАУЗА


  Втори панел

  11.00 – 12.00 ч.


  Модератор:

  Мария Ганчева – член на Миланската адвокатска колегия, САК и КС на „Асоциация за жените-адвокати“

  Тема 1: „Италианският електронен граждански процес – причини за въвеждането му и бъдеще. Електронният граждански процес видоизменен „хартиен процес“ ли е? Смелостта, нужна за промяна.“

  Лектор: г-н Ренато Лавиани, Италия, Преседател на Комисията по информатика към Миланската адвокатска колегия.


  Тема 2: „Електронният граждански процес: италианският опит в светлината на новия европейски регламент eIDAS“

  Лектор: адв. Паоло Лесио, Италия, Миланска адвокатска колегия


  Тема 3: „Електронното правосъдие – нови технологии и организационна техническа система за иновиране на правосъдието. Споделяне на италианския опит“ 

  Лектор: адв. Симоне Роси, Италия, Миланска адвокатска колегия


  11.45-12.00 ч.ПОЧИВКА


  Трети панел

  12.00 -13.30 часа


  Модератор: : адвокат Елка Пороминска – Член на Съвета на САК и Председател на „Асоциацията за жените –адвокати“


  Тема 1: „Добри европейски практики“, представени от адвокатите-лектори


  Дискусия


  Заключителни бележки и закриване на конференцията


  Езици на Международната конференция:

  Български и италиански език, с осигурен симултанен превод

  INVITO PER PARTECIPAZIONE

  alla Conferenza Internazionale:

  GIUSTIZIA ELETTRONICA

  BulgariaOpportunità e sfide.

  Italiarealizzazione ed esperienza.

  Buone prassi europee


  Egregio/a sig./s-ra...........................,


  Il consiglio dellOrdine degli avvocati di Sofia e lAssociazione delle donne avocati gentilmente La invitano di partecipare nella Conferenza internaizonale con temaGIUSTIZIA ELETTRONICAda loro organizzata, che avrà luogo il giorno 23 novembre 2016 dalle ore 9.00 fino alle ore 13.00 in sala Sofia, Grand Hotel Sofia, città di Sofia 1000 in via General Gurko nr.1.


  Il forum mira a mettere allordine del giorno il tema estremamente attuale per lintrodizione della giustizia elettronica ed esaminare in maniera oggettiva le possibilità e le sfide che tale domanda fa sorgere. Verrà spiegato che cosa rappresenta la giustizia elettronica e come essa potrebbe aiutare a superare molti problemi più impellenti della magistratura tali quali la lentezza, la mancanza di trasparenza, i problemi nella notifica ed altre questioni importanti che avrebbero significato per l’intera riforma giudiziaria.

  Si discuterà su quale parte della giustizia elettronica è disciplinata attualmente dalla normativa bulgara e quali cambiamenti si devono ancora fare per farla funzionare. Saranno affrontati anche i rischi associati con l'introduzione dell’eletronizzazione dellе attività giudiziarie е come tali rischi si potrebbero superare o ridurre al minimo.

  I partecipanti alla conferenza avranno una preziosa occasione di ascoltare i relatori provenienti dall’Italia, che hanno lavorato strettamente nell'introduzione del processo elettronico italiano, i quali condividerranno le loro esperienze, i problemi e le sfide che hanno affrontato e le misure che hanno applicato per risolvergli.

  L'esperienza di altri paesi europei e le buone prassi europee verranno anche discusse


  Si prega di dichiarare la propria partecipazione agli indirizzi elettronici e numeri di telefono come segue:

  e-mail: womenlawyers@abv.bg tel...........................  Sofia, il 15.11.2016 Distinti saluti, Petar Kitanov

  Ptesident
  PROGRAMMA


  Ore 08.30-09.00

  Registrazione dei partecipanti

  Ore 09.00-09.20

  Inaugurazione e auguri.


  Primo pannello

  Ore 09.20 -11.00


  Moderatore: : avvocato Elka PorominskaMembro del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Sofia(OAS) e Presidente dell’Associazione delle donne avvocati


  Tema 1: „Giustizia elettronica - concetto, ambito, possibilità pratiche"
  Relatore: avv. Hristo Koparanov, Ordine degli avvocati di Sofia


  Tema 2: „Disciplina, documenti strategici e sfide

  Relatore: avv. Emilian Arnaudov, Ordine degli avvocati di Sofia


  Ore 10.30-11.00CAFFÈ - PAUSA


  Secondo pannello

  Ore 11.00 – 12.00


  Moderatore:

  Maria Ganchevamembro dell’Ordine degli avvocati di Milano, Ordine degli avvocati di Sofia e del Consiglio di controllo dell’Associazione delle donne avvocati


  Tema 1: „Il processo civile telematico italiano – ragioni della sua introduzione e futuro. Il processo civile telematico è un “processo cartace” modificato? Il corraggio che occorre per cambiamento.“

  Relatore: avv. Renato Laviani, Italia, Presidente della Coommissione Informatica dell’Ordine degli avvocati di Milano


  Tema 2: „Il processo civile telematico: l’esperienza italiana alla luce del nuovo regolamento europeo eIDAS.“

  Relatore: avv. Paolo Lessio, Italia, Ordine degli avvocati di Milano


  Tema 3: „Giustizia elettrocnica - nuove tecnologie e sistema tecnico organizzativo per innovare la giustizia. Condividere l'esperienza italiana. 

  Relatore: sig. Simone Rossi, Italia, esperto in giustizia elettronica


  Ore 11.45-12.00PAUSA


  Terzo pannello

  Ore 12.00 -13.30


  Moderatore: avvocato Elka Porominska Membro del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Sofia e Presidente dell’Associazione delle donne avvocati


  Tema 1: „Buone prassi europee“, presentate dagli avvocati relatori


  Discussione


  Considerazioni conclusive e chiusura della conferenza


  Lingue della Conferenza Internazionale:

  Lingua bulgara e italiana, con traduzione simultanea