Logo

Партньорства

В своята дейност АСОЦИАЦИЯТА ЗА ЖЕНИТЕ-АДВОКАТИ има поставени амбииозни цели, включително и за:

  • Активно участие при покана в работата на органите на адвокатурата, както и на други правораздавателни органи, на местни, държавни органи и институции и неправителствени организации;
  • Оказване на съдействие за установяване на колегиални и лоялни междуличностни отношения между членовете на сдружението, жените-адвокати и членовете на адвокатските колегии в страната и в чужбина, както и за стриктно спазване на адвокатската етика;
  • Изразяване на мнения и изготвяне на мотивирани писмени становища и предложения по предоставени или касаещи пряко или косвено жените-адвокати проекти на нормативни актове или за изменение на действащи нормативни актове;
  • Осъществяване на съвместна дейност по проекти и програми със сродни сдружения на жени-адвокати и жени-юристи в страната и чужбина.
  • Разработване на програми и стратегии за постигане на висок професионализъм и съдейства за издигането на авторитета и престижа на жените- адвокати в национален и международен аспект;
  • Съдействие за утвърждаването на ролята и мястото на неправителствените организации в обществения живот;
  • Подпомагане за подобряване на взаимодействието и сътрудничеството между неправителствените организации, местните и държавните органи, бизнеса и гражданите;
  • В изпълнение на тези цели и Програмата на Асоциацията сме предприели действия за сътрудничество с други сдружения с нестопанска цел, създадени от колеги-адвокати в страната, както и са разменени писма за намерение за сътрудничество със сродна организация към Миланската адвокатска колегия на жени-адвокати и юристи, отстояващи правата на жените-адвокати, както и Международната федерация на жените юристи във Франция - с членове от цял свят, както и организиране на съвместни семинари в България и Италия заедно с Адвокатската колегия.

Получена е и покана до Председателя за участие във форум, организиран от UIA, насрочен за м. 03.2015г. в Париж, както и участие на членовете на Асоциацията в ЕКСПО- 2015 в Милано през 2015г.