Logo

Устав

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЖЕНИТЕ-АДВОКАТИ”

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЖЕНИТЕ-АДВОКАТИ” е доброволно СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ за осъществяване на дейност В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗАза подпомагане, стимулиране и обединяване на ЖЕНИ-АДВОКАТИот адвокатските колегии на територията на Република Българияс цел успешната им личностна реализация, повишаване на тяхнатапрофесионална квалификация и специализация, стимулиране и развитие на физическата култура и подобряване качеството им на живот, както и подпомагане на жени-адвокати в тежко финансово и здравословно състояние и в неравностойно положение.

Чл. 2. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел и възниква от вписването му всъответния регистърна юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 3. Юридическите лица с нестопанска цел са носители на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица и могат да притежават имущество.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО . ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл.4./1/. „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЖЕНИТЕ-АДВОКАТИ” е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА, наричано по-нататък в устава „СДРУЖЕНИЕТО”.

/2/. Определянето за осъществяване на общественополезна дейност е НЕОТМЕНЯЕМО след вписването на това обстоятелство в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.

/3/. Спрямо сдружението, осъществяващо общественополезна дейност се прилагат специалните правила на Глава трета от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

/4/. Държавата може ДА ПОДПОМАГА И НАСЪРЧАВА юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ чрез данъчни и други ФИНАНСОВИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ОБЛЕКЧЕНИЯ, както и ФИНАНСИРАНИЯ при условия и по ред, определени в съответните специални закони и при съобразяване с правилата за държавните помощи.

/5/. Държавата провежда политика за подкрепа на развитието на гражданските организации и създава условия за насърчаване и финансова подкрепа на граждански инициативи. Министерският съвет приема и актуализира периодично Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България.

Чл.5. СДРУЖЕНИЕТО е учредено с оглед осъществяването на следните ЦЕЛИ :

 • Да подпомага, представлява и защитава интересите на своите членове на браншово, национално и международно равнище;
 • Да обединява интересите на членовете си и подпомага развитието на личностната им реализация им в професионален, морален и материален план и подобряване качеството им на живот;
 • Да съдейства и подпомага своите членове за поддържане и повишаване на тяхната квалификация , специализация и ефективна и преуспяваща професионална реализация;
 • Да стимулира и подпомага развитието на физическата култура на своите членове чрез организиране и участие в спортни, туристически прояви и други активни мероприятия у нас и в чужбина;
 • Да разработва програми и стратегии за постигане на висок професионализъм и съдейства за издигането на авторитета и престижа на жените- адвокати в национален и международен аспект;
 • Да съдейства за утвърждаването на ролята и мястото на неправителствените организации в обществения живот;
 • Да подпомага подобряването на взаимодействието и сътрудничеството между неправителствените организации, местните и държавните органи, бизнеса и гражданите;
 • Да участва активно в разработването и провеждането на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество и насърчаване на гражданската инициатива.
 • Да оказва безплатна подкрепа за защита на правата и законните интереси на лицата, които са претърпели вреди от престъпленията: 1. тероризъм; умишлено убийство; опит за убийство; умишлена тежка телесна повреда; блудство; изнасилване; трафик на хора; 2. престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група; 3. други тежки умишлени престъпления, от които като съставомерни последици са настъпили смърт или тежка телесна повреда, както и при подходящи условия да допълва действията на държавата в това отношение.

ДЕЙНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.6. В съответствие с действащото законодателство и настоящия устав , СДРУЖЕНИЕТО осъществява целите си, като извършва следните ДЕЙНОСТИ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА относно :

 • Подпомагането и подобряването на физическото, материалното и духовното състояние на жените -адвокати ;
 • Развитието и утвърждаването на духовни ценности в жените -адвокати и тяхното утвърждаване в обществения живот;
 • Подпомагането на социалната интеграция и личностната и професионалната реализация на жените -адвокати;
 • Активно участие при покана в работата на органите на адвокатурата, както и на други правораздавателни органи, на местни, държавни органи и институции и неправителствени организации;
 • Подпомагане на жените -адвокати при необходимост в тяхната индивидуална дейност и осигуряване защитата им от неправомерни действия и дискриминация;
 • Въвеждане и поддържане на нови системи, форми и методи на обучение за повишаване на професионалната квалификация и специализация на жените -адвокати ;
 • Подпомагане на информационния обмен, включително и чрез осигуряване на достъп до интернет и он-лайн системи;
 • Оказване на съдействие при спешна и неотложна необходимост на жените -адвокати за усвояване и прилагане на действащото законодателство и уеднаквяване на съдебната практика;
 • Подпомагане и съдействие за създаване на благоприятни условия за активност и нормално осъществяване на адвокатската дейност на жените -адвокати при спазване на принципите на лоялност, етика и коректност във взаимоотношенията ;
 • Оказване на съдействие за установяване на колегиални и лоялни междуличностни отношения между членовете на сдружението, жените -адвокати и членовете на адвокатските колегии в страната и в чужбина, както и за стриктно спазване на адвокатската етика;
 • Повишаване на квалификацията и специализацията на жените -адвокати чрез организиране и провеждане на национални и международни срещи, симпозиуми, семинари, конференции, курсове и други форми за обучение във взаимодействие с държавни и местни органи, организации, местни и чуждестранни институции и лица при осигуряване на преференциално участие на жените -адвокати при намалени цени или при освобождаване от такси при наличие на възможност за това;
 • Подпомага справедливото разпределение на служебните защити по Закона за правната помощ и оказва съдействие на жените -адвокати в затруднено положение за осигуряване на служебни защити по Закона за правната помощ;
 • Изразяване на мнения и изготвяне на мотивирани писмени становища и предложения по предоставени или касаещи пряко или косвено жените -адвокати проекти на нормативни актове или за изменение на действащи нормативни актове;
 • Насърчаване и осигуряване на свободен обмен на информация и идеи с организации със сродна дейност;
 • Осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за постигане на целите на сдружението от допустими източници, включително и по международни програми;
 • Осигуряване на семейна почивка на жените -адвокати при облекчени финансови условия в неактивния период в базите на адвокатските колегии;
 • Издигане авторитета и престижа на жените -адвокати при осъществяване на дейността им ;
 • Популяризиране постиженията на изявени жени -адвокати в различни други области извън професионалната- научни, спортни, хоби занимания и др.;
 • Подпомагане в професионален, етичен и материален аспект на свои членове в тежко финансово и здравословно състояние и в неравностойно положение;
 • Удостояване с почетни знаци на уважение на жени -адвокати с дългогодишен стаж и с принос за издигане престижа и авторитета на българската адвокатура;
 • Осъществяване на съвместна дейност по проекти и програми със сродни сдружения на жени -адвокати и жени -юристи в страната и чужбина.
 • Изготвяне, разработване и участие в различни проекти с обществено значение за подкрепа на развитието на гражданското общество.

Пълния текст на устава можете да изтеглите от тази връзка: